blog
原创

JavaScript——事件简单入门

事件简单入门

○ 功能

某些组件被执行了某些操作后触发某些代码

○ 绑定事件

1. 在html标签上指定事件属性,属性值为JS代码

<div style="height: 50px;width: 50px;background-color: gray" onclick="alert('div被点击');"></div>

执行效果 在这里插入图片描述 当点击div区域后 在这里插入图片描述 可以将事件属性后的代码定义到script标签中,然后在事件属性中调用方法

JavaScript代码

function click() {
  alert("被点击");
}

HTML代码

<div style="height: 50px;width: 50px;background-color: gray" onclick="click();"></div>

完整代码

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>事件绑定</title>
  <script>
    function click() {
      alert("被点击");
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div style="height: 50px;width: 50px;background-color: gray" onclick="click();"></div>
</body>
</html>

2. 通过JS获取元素对象,指定事件属性

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>事件绑定</title>
</head>
<body>
  <div id="div1" style="height: 50px;width: 50px;background-color: gray"></div>
  <script>
    // 设置点击后执行语句
    function click() {
      alert("div被点击");
    }
    // 获取元素对象
    var div1 = document.getElementById("div1");
    // 绑定事件
    div1.onclick = click;
  </script>
</body>
</html>
JavaScript
 • 作者:Melonico
 • 发表时间:2021-03-15 15:37
 • 更新时间:2021-03-15 15:37

评论

暂无评论,快来发表第一个评论吧!
留言
TOP